Představenstvo akciové společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Kutná Hora, Karlov č.p. 197, PSČ 284 49, IČ 00508055, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 224, svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) řádnou valnou hromadu, k...
Představenstvo akciové společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. doplňuje na pořad řádné valné hromady, která se bude konat dne 29. 6. 2017 v 10:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti následující záležitosti:​

Program pro studenty

Každá firma, jež usiluje o umístění mezi nejlepšími na trhu, potřebuje ty nejlepší a loajální zaměstnance od výroby až po management. ČKD Kutná Hora, a.s. tuto zásadu začlenila  mezi své klíčové hodnoty v oblasti personální politiky a snaží se navazovat kontakty s budoucími potenciálními kolegy již od jejich školní docházky a studií. ČKD Kutná Hora, a.s. věří v potenciál mladých lidí, a proto pravidelně investuje do jejich rozvoje. 
Kromě vlastní svářečské školy spolupracuje ČKD Kutná Hora, a.s. s vybranými učilišti a středními či vysokými školami v místech svého podnikání. Studenti se pravidelně účastní odborných exkurzí ve výrobních závodech ČKD Kutná Hora, a.s., získávají technické podklady pro výuku, odborné publikace i nové studijní zázemí.