KVALITA
CERTIFIKACE

Společnost ČKD Kutná Hora udržuje celosvětově uznávané standardní systémy kvality, např. certifikace ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 je pro ČKD KH samozřejmostí. Tím je pro všechny zákazníky zaručena vysoká kvalita výrobků. ČKD KH se snaží vyhovět nejrůznějším požadavkům zákazníka a je vlastníkem mnoha dalších certifikátů, které jsou pravidelně obnovovány.

ISO 9001
ISO14001
ISO45001
KONTROLA KVALITY

Společnost ČKD Kutná Hora je vybavena kvalitním technickým zařízením na kontrolu výrobků. V uplynulých letech byly provedeny značné finanční investice do nákupu potřebného zařízení.

Kontrola směsí, teploty kovu- teploměry, tvrdoměry

Zásadní vliv na kvalitu výroby odlitků má stabilita procesu formování a odlévání. Proto v průběhu výroby sledujeme řadu hodnot KPV (klíčové proměnné procesu), jimiž zajišťujeme právě tuto stabilitu a případně následnou analýzu při hledání příčiny problému. Většina KPV je následně zaznamenána do našeho specializovaného slévárenského systému OPTI, z něhož mohou být v případě požadavku zákazníka použity pro tisk atestů nebo záznamů o měření.

Chemická laboratoř

Chemická analýza se provádí na automatickém spektrometru Q4 Tasman. Zjištěné hodnoty se automaticky přenášejí do IS. Také se pomocí přístroje EXPLORANIUM provádí kontrola radioaktivity materiálů.

Písková laboratoř

V pískové laboratoři se vykonávají zkoušky všech formovacích směsí, které se ve slévárně používají. Pro kontrolu slouží zařízení od firmy SAND TEAM.

Mechanická laboratoř

V mechanické laboratoři se provádějí standardní zkoušky na trhacích strojích a tvrdoměrech a Charpyho zkoušky až do teploty –90 °C. Pro sledování stability procesu tepelného zpracování odlitků je také u každého cyklu provedena kontrola mikrostruktury.

Nedestruktivní zkoušky

Společnost ČKD KH provádí zkoušky vizuální, magnetické, radiografické, ultrazvukové a penetrační. Ve vlastním defektoskopickém středisku se materiál zkouší gamazářičem Cobalt 60 a Iridium 172. Maximální prozářitelná tloušťka u Cobalt 60 je 150 mm a u Iridium 172 je to 90 mm. Na odlitky s menší tloušťkou stěny (do 30 mm) se používá zařízení RTG-TV, zdroj záření Isovolt 420 kW. Pro ultrazvukovou zkoušku je používán přístroj Olympus EPOCH 600.

Magnetická prášková metoda (MPI)

Ke zjišťování povrchových a podpovrchových necelistvostí a trhlin hrubých i opracovaných odlitků a svařenců je k dispozici přístroj Magman 4000 (magnetizace průchodem stejnosměrného proudu) a ruční jha s pólovými nástavci (střídavý proud). Pro zajištění optimálních podmínek jsou používány moderní kalibrační přístroje, např. gaussmetr pro měření intenzity magnetického pole nebo AccuMAX (Spectroline) pro měření intenzity UV záření a okolního světla (černé a bílé).

Přístroje pro přesné měření modelů, odlitků a opracovaných výrobků

V ČKD se používají následující kalibrované 3D měřicí systémy: K měření modelů, jaderníků a odlitků je využíván skenovací a měřicí systém Romer Absolute Arm, který v režimu sken umožňuje porovnání rozměrů se 3D modely. U větších odlitků a velkých svařenců se používá systém LEICA 901. Pro opracované odlitky a svařence máme 3D stroje Stiefelmayer a OPTON.


Všechny kontroly a vyhodnocení vykonávají pracovníci s náležitým oprávněním.